d12

1-    2. Dünya savaşı sırasında, Amerika ve ıngiltere tarafından yayınlanan ve savaş sonrası düzende insan haklarının dikkate alınacağını dünyaya ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atlantik bildirisi
B) ınsan Hakları Evrensel Bildirisi
C) Avrupa Konseyi Sözleşmesi
D) Birleşmiş Milletler ınsan Hakları Bildirisi
E) Avrupa ınsan Haklarını Koruma Sözleşmesi
2- Atatürk’ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi sırasında değişime uğramayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet öğesi
B) Bilim ve Sanat öğesi
C) Ekonomi öğesi
D) Hukuk öğesi
E) Ahlak ve Din öğesi
3- Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun demokratik olması
B) Toplumun gelişme konusunda istekli olması
C) Toplumsal etkileşimin olması
D) Toplumun çağdaşlaşmaya açık olması
E) Ekonominin gelişmiş olması
4- Ulusçuluk akımını dünyada yaygınlaştıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
B) Rus ıhtilâli
C) Anadolu ıhtilâli
D) Fransız ıhtilâli
E) Rönesans ve Reform 
5- Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Ülke, halk, egemenlik
B) Anayasa, ülke, egemenlik
C) Ordu, halk, bayrak
D) Yürütme, ordu, siyasi partiler
E) Anayasa, parlamento, egemenlik
6- Aklın inançtan önce geldiğini, gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ıslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) ıbn Sina
B) Farabi
C) ıbn Rüşd
D) El-Türki
E) El- Biruni
7- Aşağıdakilerden hangisi Türk Devletini laikliğe götüren adımlardan biri değildir
A) Türk Medeni kanununun kabul edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat kanununun kabul edilmesi
C) Halifeliğin kaldırılması
D) şeriye ve Evkâf velayetinin kaldırılması
E) Yeni bir seçim kanununun yapılması
8- Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer alamaz?
A) Konulacak yeni öğeleri saptamak
B) Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri değiştirirken yavaş hareket etmek
C) Toplumun tüm saflarının kazandırılması için inandırma yoluna gitmek
D) Devrim ilkelerini yerleştirmek için gereken kültür öğelerini seçmek
E) Değişen ölçülerin ne ölçüde yerleştiğini saptamak için denetleme yapmak
9- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
A) ıslam hukuk kurallarının sistemli bir metin halinde düzenlenmiş olması
B) Kadın- erkek arasında belirgin bir eşitlik olmaması
C) Modern ekonomik koşullara uygun ticaret kurumlarının düzenlenmiş olması
D) Kur’an ve hadiste saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması
E) Osmanlı ülkesinde yaşayan halkın aynı hukuk kurallarına bağlı olması
10- Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye’de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerinhangisinde oluşturulmuştur?
A) Yüksek Mühendis Mektebi’nde
B) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde
C) ıstanbul Üniversitesi’nde
D) Ankara Hukuk Fakültesi’nde
11- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
A) Denk bütçe politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Devalüasyonsuz dış ekononmik ilişkiler politikası
D) Anti- enflasyonist para- kredi politikası
E) Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası
12- Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm’in ( Atatürkçülük) özelliklerinden biri değildir? 
A) Bütün toplumlarda uygulanabilecek esaslar içermesi
B) Sistem haline getirilmemiş olması
C) Gelişmelere açık olması
D) Dogmalara dayanmayan esnek bir ideoloji olması
E) Akla, bilime ve insan sevgisine dayanması
13- Aşağıdakilerden hangisi yeni Türkiye Devleti’nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için attığı adımlardan biri değildir? 
A) Kamu iktisadi teşekküllerinin düşük fiyatta özelleştirilmesi
B) Sanayi ve Maden Bankası’nın kurulması
C) Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması
D) Devletin, gerekirse özel kesimle ortak olarak sanayi işletmeleri kurabileceğini belirtmesi
E) Devletin özel girişimcilere kredi olanakları tanıması

14- Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilemesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ekonomi
B) Kültür
C) Siyaset
D) Hukuk
E) Eğitim
15- Yeni Türkiye Devleti’ndeki bütün okulların Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A) 1921 Anayasası
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Maarif Teşkilâtı hakkında kanun
D) Cumhuriyetin ılânı
E) Harf devrimi
16- Kişinin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kişinin soyadı taşıması
B) Kişinin özadı kullanması
C) Kişinin modern kıyafetler giymesi
D) Kişinin oy kullanabilmesi
E) Kişinin şöhretli olması
17- Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Cumhuriyetçilik- Ulusçuluk
B) Akılcılık- Devletçilik
C) Laiklik- Cumhuriyetçilik
D) Akılcılık- Ulusçuluk
E) Halkçılık- Ulusçuluk 18- Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir? 
A) ınsanın kişiliğini dileğini gibi geliştirme hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Eşitlik
D) ınsan bedeninin dokunulmazlığı
E) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
19- Atatürk’ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? 
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik
20- Latin harflerinin kabul edilmesinin ardından, Türk tarihinde o güne kadar görülmemiş olan okuma- yazma seferberliği aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır? 
A) Sıbyan ve idadi okullarının kurulmasıyla   B) Tevhid- iTedrisat kanununun kabulüyle
C) Millet Mekteplerinin açılmasıyla  D) Yükseköğretimde çağdaş yöntemlerin kullanılmasıyla
E) Kız çocuklarına eğitim imkânı sağlanmasıyla

7. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunulamaz?

A) Boğazlar        B) Kapitülasyonlar

C) Azınlıklar       D) Kutsal yerler E) Mültezimler

8. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.

Millet sisteminin,

I.                   toplumu  oluşturan  grupların  benliklerini  koruması,

II.                 II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,

III.              III.Osmanlı toplumunun kaynaşması

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II          C) Yalnız III                   D) I ve II                             E) I, II ve III

9. İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.

Bu durumla ilgili olarak

I.                   İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir.

II.                 II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir.

III.              III.Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.

 

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III  D) I ve II              E) I, II ve III

 

10.                     I. Grup   

      II. Grup

I.                    İstanbul Hükümetinin halkın dinî duygularını kötüye kullanması

II.                  Anadolu'da bazı ailelerin gücü ve otoriteyi ellerine geçirip TBMM'nin emirlerine karşı gelmesi

III.                Azınlıkların, bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak İstemesi

IV.                Bazı Kuvayımilliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni orduya katılmak istememesi

V.                  Yapılan devrimlere karşı çıkılması

 

                Anzavur Ayaklanması

 

               Millî Kongre Cemiyeti

 

 

               Delibaş Mehmet  

 

 

               Demirci Mehmet Efe


               
               Ali Galip Olayı

                                                                                                                                 

Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) I ve II              B) I ve IV            C) II ve III D) III ve V           E) IV ve V

11. Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A)  Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına

B)  İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalmasına

C)  Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine

D)  Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine baskısının artmasına

E)   Anadolu'da işgal edilen yerlerin genişlemesine

12. Erzurum Kongresi'ni, İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi'nin,

I.  ulusal istencin egemen kılınması,

II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım  alınabilmesi,

III.Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)'nin hemen toplanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması

kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II D) I ve III            E) I, II ve III

 13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

E)  Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesi

14. Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur." demiştir.

Atatürk'ün bu anlatımıyla,

I.  kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,

II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,

III.toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği

durumlarından   hangilerini   kastettiği   savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III D) I ve II              E) I, II ve III

15. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.

Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik         B) Laiklik C) İnkılapçılık    D) MilliyetçilikE) Halkçılık

 

 

 

 

16. Lozan Antlaşmasından sonra, 1936'da Türkiye' nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,

I.  Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi,

II. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi,

III.Rusya'da rejim değişikliği olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III D) I ve II              E) II ve III
17. Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında: "Muharebe veya meydan muharebesi demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir." demiştir.

Atatürk'ün bu ifadesiyle,

I.  savaş tehlikesinin  her an  her millet için var olduğu,

II. ordunun teknik donanımının yeterli olduğu,

III.ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı

durumlarından   hangilerini   vurguladığı   savunulabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III  D) I ve II              E) II ve II

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa,Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdansonra,
I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle Yunanistan’a verilmesi,
II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III 
7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi
 
8. Kurtuluş Savaşı’nda,
• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin
B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde olduklarının
C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin
D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün
E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin
 
9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda Misakı millî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır.
Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Kabine sistemine geçilmesine
B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına
C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına
D) Mecliste görüşmelerin uzamasına
E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesine 
10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında,“Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık – İnkılapçılık C) Devletçilik – Laiklik D) Laiklik – Halkçılık E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik 
11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler.
Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine
B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına

C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna
D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine
E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına
 
12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki bu tutumunun,
I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III 

 

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,

II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

7. Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.
Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması
8. 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?
A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması 
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması
9. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyleilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?
A) Azınlık hakları   
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi   
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi
10. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyide reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın
C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün
D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın
E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın
11.
I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?
A) Yalnız I                B) Yalnız II             
C) I ve II            D) I ve III    E) I, II ve III
12. Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır.Bu durumun,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I               B) Yalnız II             C) Yalnız III          D) I ve II            E) II ve III
13. Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü,
I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi  gerektiğini gösterir?
A) Yalnız I                  B) Yalnız II              C) Yalnız III         D) I ve II                     
E) II ve III

9. Cumhuriyet döneminde,

I. tarih,

II. hukuk,

III. dil

alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha

sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

I. geleneklere karşı çıkma,

II. hukuki güvence altında olma,

III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

11. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de

görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Egemenlik haklarının gözetildiğini   B) Hukuk alanında birlik olmadığını   C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu   D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini   E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini

12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.

II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.

III. Yabancı sermayeden yararlanmak

istenmektedir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 

13. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu

ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu

sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle,

I. geçmişten ders alma,

II. savaş ortamından çıkar sağlama,

III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme

yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

11. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele′ye destek vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya′nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye′nin ortak düşmanı olmaları
B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları
C) Türkiye′ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi
D) Sovyet Rusya′nın uluslararası alandaki yalnızlığı
E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini önleme isteği
12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına

13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?
A) Halkçılık  B) Laiklik      C) Devletçilik D) Milliyetçilik       E) İnkılapçılık

 14. Atatürk Dönemi′nde Türkiye, izlediği barışçı dış politika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.
O dönemde, Türkiye′nin bu konuma ulaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Milletler Cemiyetine üye olunması
B) Balkan Antantı′nın imzalanması
C) Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne  (NATO) üye olunması
E) Sadabat Paktı′nın imzalanması

10.Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı’da toplanmasının

B) Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının

C) Batı bölgesinde bazı Kuvayı milliye yanlılarının TBMM’ye karşı ayaklanmasının

D) İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin

E) Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşı’nda fiilen mücadele edilmemesinin

11.Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.

Mustafa Kemal′in savaş ortamında söylediği bu sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir?

A) Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına

B) Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine

C) Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine

D) Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne

E) Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

12.Millî Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin“ Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü B) Lozan C) Moskova D) Ankara E) Kars

13.Misakımillî sınırları içinde TBMM Hükûmetinden başka bir hükûmet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına

B) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına

D) Halifeliğin kaldırılmasına

E) Saltanatın kaldırılmasına

14.Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” demiştir.

Mustafa Kemal′in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

B) Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması

C) Millet Mekteplerinin açılması D) Yeni Türk alfabesinin oluşturulması

E) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

59. Birinci TBMM’nin,
I. üyelerinin iki yılda bir yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmesinin kararlaştırılması,
II. üyelerinin çok çeşitli mesleklerden olması,
III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olması
özelliklerinden hangilerinin, vergi almak ve asker toplamak için otoritesini korumada etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

60. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye’deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği,
II. eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğu,
III. Türk kültürünün gelişmesine gereken önemin verildiği
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

61. Türkiye Cumhuriyeti kendi içişlerine karışılmasını istemediği gibi, başka ülkelerin de içişlerine karışmamayı dış politikada ilke edinmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu ilke doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri olduğu savunulabilir?
A) Müslümanlar üzerinde etkili olan halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesi
C) 1924 yılına kadar, 1876 Anayasası’nın 1921 Anayasası’yla birlikte yürürlükte olması
D) Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E) Tekke ve türbelerin kapatılarak halkın dini duygularının sömürülmesinin engellenmesi
62. Türkiye Cumhuriyeti’nde, düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısının en çok olduğu savunulabilir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Millet Mektepleri’nin açılması
D) Eğitmen kurslarının açılması
E) Tüm öğretim kurumlarının bir merkezden yönetilmesi

63. Halkçılık, yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar.
Buna göre,
I. Âşar vergisinin kaldırılması,
II. okuma yazma seferberliğinin başlatılması,
III. hicri takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
uygulamalarının hangilerinde doğrudan halkçılık ilkesinin temel alındığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

57. TBMM’nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış; ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır.
Bu uygulama laiklik ilkesinin,
I. bütün dinlere eşit davranılması,
II. din adına birtakım batıl inançların yayılması
karşısında devletin taraflı davranması,
III. ibadet özgürlüğü tanınması
özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
 
58. Türkiye’de, 1929 yılından itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikası,
I. yerli malların kullanımını artırma,
II. ticaret yapılan devlet sayısını artırma,
III. dış ticaret açığını kapatma
amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?
 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

59. Türkiye’de,

I. milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uzatılması,
II. çok partili sisteme geçilmesi,
III. halkın, temsilcilerini doğrudan seçmesi
gelişmelerinden hangileri için toplumun belli bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu savunulabilir?
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
 
60. Atatürk, “Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
 
A) Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğunu
B) Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğini
C) Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini
D) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu
E) İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini
 
61. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, Hafız, Hoca,Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
 
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik
 
62. İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı’nda, Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’na katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye’ye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire’ye davet edilmiştir. İsmet İnönü, Kahire’ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir.
İsmet İnönü’nün yalnızca bu tutumuna dayanarak,
I. ulusların eşitliğini gözetme,
II. bağımsız devlet anlayışına saygı duyma,
III. sorunlara kısa sürede çözüm bulma
yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
 
63. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde İstanbul’da toplanan Uluslararası Kadın Kongresi’nde, Mısır kadınlarınıtemsil eden Hüda Şaravi, Atatürk’e hitaben: “Türkler size Atatürk, yani ‘Türklerin Babası’ ismini verdiler. Ben ise size Ataşark, yani ‘Şarkın Babası’ demek istiyorum.” demiştir.
Buna göre Hüda Şaravi’nin, Türk inkılabının
I. evrensel nitelikler taşıması,
II. insanlığın kurtuluşu, özgürlüğü için örnek
olması,
III. benimsenmesinin zaman alması
özelliklerinin hangilerinden etkilendiği savunulabilir?
 
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III E) II ve III


Bugün 2 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=